23 Dec 2021
Design and analysis of a six-wheeled companion robot with mechanical obstacle-overcoming adaptivity
Zhen Song, Zirong Luo, Guowu Wei, and Jianzhong Shang
Mech. Sci., 12, 1115–1136, https://doi.org/10.5194/ms-12-1115-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1115-2021, 2021 | 1,105 views
Short summary
07 Jan 2022
Bionic design and analysis of a multi-posture wheelchair
Qiaoling Meng, Mingpeng Jiang, Zongqi Jiao, and Hongliu Yu
Mech. Sci., 13, 1–13, https://doi.org/10.5194/ms-13-1-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-1-2022, 2022 | 1,062 views
Short summary
11 Jan 2022
Discrete element method investigation of the milling characteristic in a rice mill
Yan Zhang, Quan Han, Chunlin Xun, and Gongtan Zhang
Mech. Sci., 13, 15–22, https://doi.org/10.5194/ms-13-15-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-15-2022, 2022 | 998 views
Short summary
03 Dec 2021
Swing control for a three-link brachiation robot based on sliding-mode control on irregularly distributed bars
Zhiguo Lu, Guoshuai Liu, Haibin Zhao, Ruchao Wang, and Chong Liu
Mech. Sci., 12, 1073–1081, https://doi.org/10.5194/ms-12-1073-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1073-2021, 2021 | 949 views
Short summary
08 Dec 2021
Horizontal vibration response analysis of ultra-high-speed elevators by considering the effect of wind load on buildings
Guangjiu Qin, Shuohua Zhang, and Hao Jing
Mech. Sci., 12, 1083–1092, https://doi.org/10.5194/ms-12-1083-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1083-2021, 2021 | 890 views
Short summary
17 Dec 2021
Establishment and analysis of nonlinear frequency response model of planetary gear transmission system
Hao Dong, Yue Bi, Zhen-Bin Liu, and Xiao-Long Zhao
Mech. Sci., 12, 1093–1104, https://doi.org/10.5194/ms-12-1093-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1093-2021, 2021 | 848 views
Short summary
11 Mar 2022
Review article: A comprehensive review of energy management strategies for hybrid electric vehicles
Yuzheng Zhu, Xueyuan Li, Qi Liu, Songhao Li, and Yao Xu
Mech. Sci., 13, 147–188, https://doi.org/10.5194/ms-13-147-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-147-2022, 2022 | 833 views
Short summary
20 Dec 2021
Precise mathematical model for the ratchet tooth root bending stress
Chao Liu, Ning Ding, Jingsong Duan, Lili Zhou, Shanfu Cui, Shuna Jiang, and Aofei Li
Mech. Sci., 12, 1105–1113, https://doi.org/10.5194/ms-12-1105-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1105-2021, 2021 | 822 views
Short summary
30 Nov 2021
Structural synthesis of plane kinematic chain inversions without detecting isomorphism
Jinxi Chen, Jiejin Ding, Weiwei Hong, and Rongjiang Cui
Mech. Sci., 12, 1061–1071, https://doi.org/10.5194/ms-12-1061-2021,https://doi.org/10.5194/ms-12-1061-2021, 2021 | 795 views
Short summary
01 Mar 2022
Simulation and analysis of a single actuated quadruped robot
Changtao Yan, Kan Shi, Haiqiang Zhang, and Yanan Yao
Mech. Sci., 13, 137–146, https://doi.org/10.5194/ms-13-137-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-137-2022, 2022 | 792 views
Short summary
27 Apr 2022
A passive upper-limb exoskeleton for industrial application based on pneumatic artificial muscles
Maria Paterna, Stefania Magnetti Gisolo, Carlo De Benedictis, Giovanni Gerardo Muscolo, and Carlo Ferraresi
Mech. Sci., 13, 387–398, https://doi.org/10.5194/ms-13-387-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-387-2022, 2022 | 725 views
Short summary
08 Feb 2022
Evolutionary multi-objective trajectory optimization for a redundant robot in Cartesian space considering obstacle avoidance
Yong Liu, Xiang Li, Peiyang Jiang, Zhe Du, Zhe Wu, Boxi Sun, and Xinyan Huang
Mech. Sci., 13, 41–53, https://doi.org/10.5194/ms-13-41-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-41-2022, 2022 | 723 views
Short summary
21 Apr 2022
Assessment of force control for surface finishing – an experimental comparison between Universal Robots UR10e and FerRobotics active contact flange
Stefan Gadringer, Hubert Gattringer, and Andreas Mueller
Mech. Sci., 13, 361–370, https://doi.org/10.5194/ms-13-361-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-361-2022, 2022 | 715 views
Short summary
09 Aug 2022
Structural optimization of a pipe-climbing robot based on ANSYS
Yi Zheng, Minghua Liu, Baoshun Li, Guoqing Ma, and Maohua Xiao
Mech. Sci., 13, 725–733, https://doi.org/10.5194/ms-13-725-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-725-2022, 2022 | 703 views
Short summary
17 Mar 2022
A novel flying–walking power line inspection robot and stability analysis hanging on the line under wind loads
Xinyan Qin, Bo Jia, Jin Lei, Jie Zhang, Huidong Li, Bo Li, and Zhaojun Li
Mech. Sci., 13, 257–273, https://doi.org/10.5194/ms-13-257-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-257-2022, 2022 | 679 views
Short summary
25 Feb 2022
Multi-objective optimization of a redundantly actuated parallel robot mechanism for special machining
Haiqiang Zhang, Jianglong Tang, Qing Gao, Guohua Cui, Kan Shi, and Yan'an Yao
Mech. Sci., 13, 123–136, https://doi.org/10.5194/ms-13-123-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-123-2022, 2022 | 659 views
Short summary
04 May 2022
Payload-adaptive iterative learning control for robotic manipulators
Kaloyan Yovchev and Lyubomira Miteva
Mech. Sci., 13, 427–436, https://doi.org/10.5194/ms-13-427-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-427-2022, 2022 | 659 views
Short summary
15 Jul 2022
Dynamic modeling of a metro vehicle considering the motor–gearbox transmission system under traction conditions
Tao Zhang, Taimu Jin, Ziwei Zhou, Zaigang Chen, and Kaiyun Wang
Mech. Sci., 13, 603–617, https://doi.org/10.5194/ms-13-603-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-603-2022, 2022 | 634 views
Short summary
10 Feb 2022
Type synthesis approach for the 2R1T compliant parallel mechanism with a suitable constrained branch
Yajie Zhou, Shihua Li, Jing Sun, and Li Yi
Mech. Sci., 13, 67–78, https://doi.org/10.5194/ms-13-67-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-67-2022, 2022 | 627 views
Short summary
29 Apr 2022
Structural design of multi-body heave wave energy conversion system and analysis of energy efficiency of floating body on water surface
Dongsheng Cong, Hao Jing, Ruijun Zhang, Zhongyue Lu, Jianzhong Shang, and Zirong Luo
Mech. Sci., 13, 411–425, https://doi.org/10.5194/ms-13-411-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-411-2022, 2022 | 622 views
Short summary
17 Feb 2022
Experimental study of the tribological characteristics of a honed cylinder liner during the running-in process
Jianxiong Kang, Yanjun Lu, Bin Zhao, Cheng Jiang, Pengzhou Li, Hongbo Luo, and Yongfang Zhang
Mech. Sci., 13, 101–110, https://doi.org/10.5194/ms-13-101-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-101-2022, 2022 | 613 views
Short summary
08 Aug 2022
Autonomous vehicle trajectory tracking lateral control based on the terminal sliding mode control with radial basis function neural network and fuzzy logic algorithm
Binyu Wang, Yulong Lei, Yao Fu, and Xiaohu Geng
Mech. Sci., 13, 713–724, https://doi.org/10.5194/ms-13-713-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-713-2022, 2022 | 605 views
Short summary
14 Jun 2022
Design and kinematic analysis of a multifold rib modular deployable antenna mechanism
Dake Tian, Haiming Gao, Lu Jin, Rongqiang Liu, Yu Zhang, Chuang Shi, and Jiewei Xu
Mech. Sci., 13, 519–533, https://doi.org/10.5194/ms-13-519-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-519-2022, 2022 | 599 views
Short summary
19 May 2022
Priority flow divider valve and its dynamic analysis using various hydraulic drive systems: a bond graph approach
Dharmendra Kumar, Anil C. Mahato, Om Prakash, and Kaushik Kumar
Mech. Sci., 13, 459–472, https://doi.org/10.5194/ms-13-459-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-459-2022, 2022 | 595 views
Short summary
13 May 2022
Optimization and active control of internal gearing power honing process parameters for better gear precision
Bin Yuan, Jiang Han, Xiaoqing Tian, and Lian Xia
Mech. Sci., 13, 449–458, https://doi.org/10.5194/ms-13-449-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-449-2022, 2022 | 588 views
Short summary
25 Jan 2022
Kinematic and dynamic accuracy of spherical mechanisms
Dinh Tung Vo, Sergey Kheylo, and Van Quoc Nguyen
Mech. Sci., 13, 23–30, https://doi.org/10.5194/ms-13-23-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-23-2022, 2022 | 581 views
Short summary
13 May 2022
A 2 degrees of freedom united propulsive mechanism for amphibious function inspired by frog's hindlimb
Yucheng Tang, Xiaolong Yang, Xiaojin Zhu, Shichao Zhou, Wenbin Zha, Yuxin Sun, and Yulin Wang
Mech. Sci., 13, 437–448, https://doi.org/10.5194/ms-13-437-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-437-2022, 2022 | 577 views
Short summary
17 Mar 2022
Study on multi-degree of freedom dynamic vibration absorber of the car body of high-speed trains
Yu Sun, Jinsong Zhou, Dao Gong, and Yuanjin Ji
Mech. Sci., 13, 239–256, https://doi.org/10.5194/ms-13-239-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-239-2022, 2022 | 567 views
Short summary
28 Jun 2022
Automatic adjustment of laparoscopic pose using deep reinforcement learning
Lingtao Yu, Yongqiang Xia, Pengcheng Wang, and Lining Sun
Mech. Sci., 13, 593–602, https://doi.org/10.5194/ms-13-593-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-593-2022, 2022 | 560 views
Short summary
03 Aug 2022
Design of an origami-based cylindrical deployable mechanism
Long Huang, Peng Zeng, Lairong Yin, and Juan Huang
Mech. Sci., 13, 659–673, https://doi.org/10.5194/ms-13-659-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-659-2022, 2022 | 558 views
Short summary
24 Mar 2022
Constraint-following control design for the position tracking of a permanent magnet linear motor with inequality constraints
Xiaofei Chen, Han Zhao, and Shengchao Zhen
Mech. Sci., 13, 297–310, https://doi.org/10.5194/ms-13-297-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-297-2022, 2022 | 556 views
Short summary
20 May 2022
The three-point eccentric magnetorheological polishing technology for hard brittle alumina ceramics
Cheng Zheng, Bingsan Chen, Xiaoyu Yan, Yongchao Xu, and Shangchao Hung
Mech. Sci., 13, 473–483, https://doi.org/10.5194/ms-13-473-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-473-2022, 2022 | 551 views
Short summary
03 Aug 2022
Electromyogram-based motion compensation control for the upper limb rehabilitation robot in active training
Qiaoling Meng, Yiming Yue, Sujiao Li, and Hongliu Yu
Mech. Sci., 13, 675–685, https://doi.org/10.5194/ms-13-675-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-675-2022, 2022 | 550 views
Short summary
20 Jun 2022
Varying rate adaptive hybrid position–impedance control for robot-assisted ultrasonic examination system
Zhanxin Xie and Zheng Yan
Mech. Sci., 13, 559–575, https://doi.org/10.5194/ms-13-559-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-559-2022, 2022 | 550 views
Short summary
14 Mar 2022
Flow characteristics analysis of a balanced valve distribution double-row axial piston pump
Tao He, Zhipeng Li, Haishun Deng, Qiangman Chen, Chuanli Wang, and Kaiping Zhao
Mech. Sci., 13, 207–223, https://doi.org/10.5194/ms-13-207-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-207-2022, 2022 | 550 views
Short summary
14 Mar 2022
Design of a steering mechanism for the three-wheel tilting motorcycle
Ming-Yen Chang, Hsing-Hui Huang, and Zhao-Long Chen
Mech. Sci., 13, 189–206, https://doi.org/10.5194/ms-13-189-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-189-2022, 2022 | 549 views
Short summary
18 Mar 2022
Motion generation of a planar 3R serial chain based on conformal geometric algebra with applications to planar linkages
Lei Wang, Gaohong Yu, Liang Sun, Yuzhu Zhou, and Chuanyu Wu
Mech. Sci., 13, 275–290, https://doi.org/10.5194/ms-13-275-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-275-2022, 2022 | 548 views
Short summary
07 Jun 2022
Kinematics and control of a cable-driven snake-like manipulator for underwater application
Fufeng Xue and Zhimin Fan
Mech. Sci., 13, 495–504, https://doi.org/10.5194/ms-13-495-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-495-2022, 2022 | 546 views
Short summary
07 Feb 2022
Kinematic and dynamic analysis of an omnidirectional mobile platform driven by a spherical wheel
Luis Daniel Filomeno Amador and Eduardo Castillo Castañeda
Mech. Sci., 13, 31–39, https://doi.org/10.5194/ms-13-31-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-31-2022, 2022 | 543 views
Short summary
23 Jun 2022
Roundness error evaluation in image domain based on an improved bee colony algorithm
Benchi Jiang, Xin Du, Shilei Bian, and Lulu Wu
Mech. Sci., 13, 577–584, https://doi.org/10.5194/ms-13-577-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-577-2022, 2022 | 543 views
Short summary
12 Apr 2022
A chord-angle-based approach with expandable solution space to 1-degree-of-freedom (DOF) rehabilitation mechanism synthesis
Wei Wei, Xin Shu, Peng Chen, and Xiangyun Li
Mech. Sci., 13, 341–352, https://doi.org/10.5194/ms-13-341-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-341-2022, 2022 | 541 views
Short summary
06 Apr 2022
Optimal sensor placement and model updating applied to the operational modal analysis of a nonuniform wind turbine tower
Mohammad Tamizifar, Masoud Mosayebi, and Saeid Ziaei-Rad
Mech. Sci., 13, 331–340, https://doi.org/10.5194/ms-13-331-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-331-2022, 2022 | 537 views
Short summary
15 Feb 2022
Optimal synthesis of four-bar linkages for path generation using the individual repairing method
Xinyuan Yao, Xingdong Wang, Wei Sun, Jianyi Kong, and Zhongkang Lin
Mech. Sci., 13, 79–87, https://doi.org/10.5194/ms-13-79-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-79-2022, 2022 | 535 views
Short summary
01 Apr 2022
Analytical model establishment and attitude calculation of a parallel leaf-spring carrying mechanism
Peng Li, Zheng-Rong Tong, and Wei-Hua Zhang
Mech. Sci., 13, 311–320, https://doi.org/10.5194/ms-13-311-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-311-2022, 2022 | 526 views
Short summary
13 Apr 2022
Innovative design method for planar mechanism configuration based on component similarity discrimination
Weiwei Hong, Jinxi Chen, Bingliang Ye, and Rongjiang Cui
Mech. Sci., 13, 353–359, https://doi.org/10.5194/ms-13-353-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-353-2022, 2022 | 526 views
Short summary
23 Mar 2022
Short communication: A case study of stress monitoring with non-destructive stress measurement and deep learning algorithms
Yaofeng Ji, Qingbo Lu, and Qingyu Yao
Mech. Sci., 13, 291–296, https://doi.org/10.5194/ms-13-291-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-291-2022, 2022 | 524 views
Short summary
29 Apr 2022
Design of a transrectal ultrasonic guided prostate low dose rate brachytherapy robot
Xuesong Dai, Yongde Zhang, Jingang Jiang, Bing Li, and Sihao Zuo
Mech. Sci., 13, 399–409, https://doi.org/10.5194/ms-13-399-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-399-2022, 2022 | 518 views
Short summary
16 Feb 2022
A new type of auxiliary structure for tunnel-surrounding rock support – composite cantilever support structure
Jun Qu, Qilong Xue, Shixin Bai, and Yazhe Li
Mech. Sci., 13, 89–99, https://doi.org/10.5194/ms-13-89-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-89-2022, 2022 | 502 views
Short summary
25 Aug 2022
A comparative study of the unscented Kalman filter and particle filter estimation methods for the measurement of the road adhesion coefficient
Gengxin Qi, Xiaobin Fan, and Hao Li
Mech. Sci., 13, 735–749, https://doi.org/10.5194/ms-13-735-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-735-2022, 2022 | 496 views
Short summary
17 Jun 2022
Automation creation method for a double planet carrier gear train transplanting mechanism based on functional constraints
Liang Sun, Xuewen Huang, Yadan Xu, Zhizheng Ye, and Chuanyu Wu
Mech. Sci., 13, 543–558, https://doi.org/10.5194/ms-13-543-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-543-2022, 2022 | 495 views
Short summary
CC BY 4.0