Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics
Journal topic

Journal metrics

IF value: 1.015
IF1.015
IF 5-year value: 1.403
IF 5-year
1.403
CiteScore value: 1.9
CiteScore
1.9
SNIP value: 0.588
SNIP0.588
IPP value: 0.94
IPP0.94
SJR value: 0.271
SJR0.271
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 20
Scimago H
index
20
h5-index value: 13
h5-index13
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 12, referees

Volume 12, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 12, 2021.
 • Priyanshu Agarwal
 • Il Hyuk Ahn
 • Professor Anselmo Eduardo Diniz
 • Peter Betsch
 • Lionel Birglen
 • Juan Antonio CARRETERO
 • TOSHIRO DOI
 • Alexey Fomin
 • KAI SOON FONG
 • Bing Guo
 • Dr Sachidananda H K
 • Baiyan He
 • Zhao Jian
 • Jeong Hoon Ko
 • Bing Li
 • Jian LIU
 • Jinguo Liu
 • Changhong Liu
 • Xichun Luo
 • Honglin Qin
 • Jinyou Shao
 • Shin-Hyung Song
 • Qingchao Sun
 • Congsi Wang
 • Wei Wang
 • Guilin Wen
 • Yuan XIAO
 • Chao Xu
 • Wuxiang Zhang
 • Pengfei Zhang
 • Xiaoyuan Zhu
 • Donglin Zou
CC BY 4.0
Publications Copernicus